Trường Mầm Non
Sơn Ca Thị Trấn
Địa chỉ: Số 73 - Đường Trung Dung - Thị trấn Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223847165
Email:tothuyha@ymail.com


 • ảnh 1
 • ảnh 2
 • Ảnh 3
 • Ảnh 4
 • ảnh 5
 • ảnh 6
 • anh 7
 • anh 8

Trang chủ » Hoạt động chuyên môn

giáo án chủ đề: Phương tiện giao thông đường thủy

Chñ ®Ò lín : BÐ víi an toµn giao th«ng               sè tuÇn thùc hiÖn: 4tuÇn

Chñ ®Ò nh¸nh : PTLLGT thñy - hµng kh«ng, s¾t       sè tuÇn thùc hiÖn: 1 tuÇn Ngµy so¹n :20/ 3/ 2013                                                             Ngµy d¹y: 26/ 3/ 2013

 

A. THỂ DỤC SÁNG.

Bài: Qua ngã tư đường phố

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

           1. Kiến thức:

  -Trẻ xếp hàng theo yêu cầu của cô, chú ý nhìn cô tập và tập theo cô các động tác thể dục theo bài hàt “ Qua ngã tư đường phố ’’.

           2. kỹ năng:

 - Rèn kỹ năng phối hợp chân tay nhịp nhàng theo nhạc

 - Nhằm phát triển thể lực cho trẻ

          3. Thái độ:

 - Trẻ hứng thú tham gia tập thể dục buổi sáng

II. CHUẨN BỊ:

 - Sân tập sạch sẽ

   - Đàn

III. TIẾN  HÀNH

                                Tiến hành như ngày 18/3/2013

 

                                   B. ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých

Ph¸t triÓn nhận thức :

                                      MÁY BAY - TÀU THUỶ    

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

           1. Kiến thức:

- TrÎ biÕt gäi tªn mét sè ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng thñy, ®­êng hµng kh«ng.

- BiÕt mét sè bé phËn c¬ b¶n cña m¸y bay vµ tµu thñy

- BiÕt lîi Ých cña c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng thñy, hµng kh«ng trong ®êi sèng hµng ngµy cña con ng­êi.

2. Kü n¨ng :

- rÌn kh¶ n¨ng chó ý, ghi nhí cã chñ ®Þnh, kh¶ n¨ng so s¸nh

- cung cÊp vèn tõ, ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ

3. Th¸i ®é : Gi¸o dôc trÎ ý thøc chÊp hµnh luËt GT đường hàng không, đường thuỷ

II. CHUẨN BỊ:

       - C« :  + Clip vÒ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng thñy, ®­êng hµng kh«ng

                  + Tranh Máy bay- tàu thuỷ

       - TrÎ : Häc thuéc bµi th¬ bµi hát

III. TIẾN  HÀNH

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

 

1. Ho¹t ®éng 1 : Cho trÎ hát  “Em đi chơi thuyền”.

- Bài hát kể về gì?

- Con thuyền của bạn nhỏ trong Thảo cầm viên đấy.

- Mẹ bạn nhỏ dặn khi ngồi trên thuyên phải thế nào?

các con ạ khi ngồi trên tàu thuyền ô tô máy bay tát cả chúng ta phải tuân theo đúng luât lệ an toàn giao thông các con nhớ chưa?

 

2. Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t tranh vÒ PTGT đường hàng không, đường thuỷ.

- Cho trÎ ngåi theo nhãm xem tranh vÒ PTGT đường hàng không- đường thuỷ.

- Cho trẻ xem bức tranh máy bay.

+ Con thÊy g× trong tranh?

+ Ai là người lái máy bay?

+ Đây là bộ phân gì của máy bay?

+ Con có biết vì sao máy bay lại bay được không?

+ Ng­êi đi máy bay ngồi ở đâu?

+ Muốn đi máy bay chúng mình phải đến đâu?

+ Khi lên máy bay mäi ng­êi ph¶i ntn?

 

 

 

* Cho trẻ vận động theo bài : Anh phi công ơi

 

-  Cho trẻ xem tranh tàu thuyền trên sông:

+ Bức tranh vẽ gì?  

+ Người đi tàu thuyền ngồi ở đâu?

+ Khi ngồi trên tàu thuyền chúng mình phải làm gì?

 

 

  3. Ho¹t ®éng 3 : Móa h¸t vÒ ph­¬ng tiªn vµ luËt GT đương hàng không đường thuỷ.

- Cho trẻ xem hình ảnh một số phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không khác và lợi ích của những phương tiện này trong đời sống con người.

+ Đây là phương tiện gì?

+ Tàu thủy dùng để làm gì?

+ Máy bay phản lự dùng để làm gì?....

- Có rất nghiều loại phương tiện giao thông đường thủy, đường hàn không.Mỗi loại đều có một công dụng, nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả đều phục vụ cho nhu cầu và lợi ích của con người trong đời sống hàng ngày như: Đi lại, vận chuyển hàng hóa, lương thực, và cả quân sư bảo vệ tổ quốc nữa.

- C« më ®Üa nh¹c c¸c bµi h¸t cho trÎ vËn ®éng theo nhạc.

 

 

 

- Con thuyền

 

 

 

- Ngồi im trên thuyền

 

 

 

 

- TrÎ ngåi theo nhãm xem tranh.

 

- 2-3 trÎ tr¶ lêi.

- Chú phi công

- 2-3 trÎ tr¶ lêi

- Trẻ trả lời theo ý hiểu

- Ngồi trong máy bay

- Đến sân bay.

- Mọi người phải tuyệt đối tuân theo luật lệ giao thông đường hàng không?

 

- Trẻ hát múa

 

- 3-4 trẻ trả lời

- Ngồi ở trên tàu(Thuyền)

- Không được đùa nghịch, không được cho tay xuống nghịch nước.

 

 

 

 

 

- Trẻ xem

- Trẻ trả lời theo ý hiểu

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ nghe.

- TrÎ h¸t vµ vËn ®éng cïng c«.

 

 

C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI      

I. Môc ®Ých yªu cÇu

          1. Kiến thức

- Thông qua hoạt động ngoài trời trẻ được quan sát một số phương tiện giao thông đường hàng không, biết các bộ phận, chức năng của máy bay, biết công dụng của máy bay.

- Biết chơi cùng cô trò chơi “ Chèo thuyền”

          2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét cho trẻ. Trẻ biết chơi trò chơi và đi đúng đường.

          3. Thái độ

- Giáo dục trẻ biết chấp hành đúng luật lệ giao thông đường hàng không, biết đi máy bay đúng cách.

          II. ChuÈn bÞ :

Cô: Sân bãi rộng rãi, Máy bay đồ chơi

Trẻ: Trang phục gọn gàng, tâm thế thoải mái.

          III . TiÕn hµnh :

          * Hoạt động có chủ đích “ Quan sát một số phương tiện giao thông đường hàng không”

Cô đọc câu đố về  máy bay: Không phải là chim

                                              Mà bay trời.

?  Câu đố nói về PT giao thông gì

? Máy bay là phương tiện giao thông đường gì

? Các con đã được ngồi trên máy bay chưa

Cô và trẻ cùng quan sát  máy bay và trò truyện cùng trẻ về từng bộ phận của máy bay

? Đây là bộ phận gì của máy bay

?Máy bay bay được là do đâu.

?Máy bay nhờ có động cơ nên bay rất nhanh và cũng tốn nguyên liệu, Nguyên liệu của máy bay  là gì

           Máy bay bay nhanh  là nhờ vào động cơ đấy các con ạ . Nếu các con có được ngồi trên máy bay các con phải ngồi trật tự , không tự do đi lại trên máy bay, không đùa nghịc. Các con nhớ nhé. Máy bay giúp chúng ta vận chuển được rất nhiều người và hành hóa từ nơi này đến nơi khác rất nhanh đấy các con ạ.

          * Trò chơi vận động: Chèo thuyền.

Cô giới thiệu luật chơi và tiến hành cho trẻ chơi 4-5 lần.

Trong quá trình trẻ chơi cô luôn bao quát, động viên khuyến khích trẻ.

          * Chơi tự do.

 -Cô bao quát trẻ chơi trên sân trường nhắc nhở trẻ chơi an toàn

 

D. HOẠT ĐỘNG GÓC

           I. Môc ®Ých yªu cÇu

           1. KiÕn thøc :

           - Trẻ biết càm kéo để cắt,xé ,dán.phương tiện giao thông đường thủy

           - Biết hát các bài hát về chủ đề

           - Biết dùng bàn tay của mình xếp những khối gỗ khác nhau để thành khuân viên cây xanh.

           2. Kü n¨ng :

          - RÌn kỹ năng quan sát, đàm thoại, óc tư duy sáng tạo cho trẻ

          - Kü n¨ng xÕp c¹nh, xÕp chång, xÕp kÒ

          - Kü n¨ng quan s¸t, khả năng khéo léo của đôi bàn tay.

          3. Th¸i ®é :

          - Gi¸o dôc trẻ ý thøc tæ chøc

         - BiÕt gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i , biÕt phèi hîp vai ch¬i  kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i cña b¹n

          II. ChuÈn bÞ :

- §å dïng ®å ch¬i ë c¸c gãc :

           + Gãc TH:Cắt,xé,dán phương tiện giao thông đường thủy-hàng không-đường sắt.

           + Gãc x©y dùng: C¸c khèi gç, mô hình ô tô.

 + Gãc AN: Các bài hát về chủ đề.

          III . TiÕn hµnh :

        1 .Tho¶ thuËn ch¬i :

 - C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i :

                + Gãc TH: Cắt,  xé, dán phương tiện giao thông đường thủy,hàng không đường sát.

          + Gãc x©y dùng : Xây khuân viên cây xanh.

+ Gãc AN: Hát các bài hát về chủ đề.

- C« cho trÎ nhËn gãc ch¬i, vai ch¬i, bÇu nhãm tr­­­­ëng vµ vÒ gãc ch¬i.

         2 . Qu¸ tr×nh ch¬i

- C« ®Õn tõng gãc ch¬i bao qu¸t h­­­­ướng dÉn gîi ý, ®ãng vai ch¬i cïng trÎ.

          + Gãc TH

          ? Con đang làm gì vậy

          ? Con cắt gì vậy

          ? Để cắt được con cầm kéo tay nào vậy

          ? Con xé ntn

         ? Con đán ntn

+ Gãc x©y dùng:

             ? Con ®ang lµm g×?

                       ? XÕp nh­­­ thÕ nµo?

                       ? Con xếp ntn để được khuân viên cây xanh

                       ? XÕp xong con sÏ lµm g×?

          + Gãc AN

                       ? Con ®ang làm gì vậy

                       ? Con hát bài hát nói về ptgt gì vậy

                       ? Con biết gì về phương tiện giao thông này

                       ? Ngoài ra con còn biết phương tiện giao thông gì nữa

- Cuèi giê nÕu thÊy trÎ ch¸n ch¬i ë mét gãc th× c« cho trÎ ®æi gãc ch¬i cho nhau.

3.NhËn xÐt sau khi ch¬i:

-  C« ®i ®Õn tõng gãc ch¬i, c«, trÎ nhËn xÐt nh÷ng trÎ ch¬i ngoan ®ãng vai gièng thËt. Khen ®éng viªn trÎ

- C« nhËn xÐt chung vµ cho trÎ cÊt dän ®å dïng, ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh

E. Ho¹t ®éng chiÒu

     - Làm truyện tranh, anbum về PTGT đường thủy

- Nªu gương, c¾m cê.

- VÖ sinh, tr¶ trÎ

 

********************************************

*******************

Chñ ®Ò lín : BÐ víi an toµn giao th«ng               sè tuÇn thùc hiÖn: 4tuÇn

Chñ ®Ò nh¸nh : PTLLGT thñy - hµng kh«ng, s¾t       sè tuÇn thùc hiÖn: 1 tuÇn Ngµy so¹n :20/ 3/ 2013                                                             Ngµy d¹y: 28/ 3/ 2013

 

A. THỂ DỤC SÁNG.

Bài: Qua ngã tư đường phố

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

           1. Kiến thức:

  -Trẻ xếp hàng theo yêu cầu của cô, chú ý nhìn cô tập và tập theo cô các động tác thể dục theo bài hàt “ Qua ngã tư đường phố ’’.

           2. kỹ năng:

 - Rèn kỹ năng phối hợp chân tay nhịp nhàng theo nhạc

 - Nhằm phát triển thể lực cho trẻ

          3. Thái độ:

 - Trẻ hứng thú tham gia tập thể dục buổi sáng

II. CHUẨN BỊ:

 - Sân tập sạch sẽ

   - Đàn

III. TIẾN  HÀNH

                                Tiến hành như ngày 18/3/2013

 

                                   B. ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých

* Phát triển thẩm mỹ:

                                               MÁY BAY CỦA BÉ

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.Kiến thức:

- Trẻ được quan sát nhận xét một số phương tiện giao thông đường hàng không, biết trò chuyện cùng cô về các phương tiện giao thông đường hàng không.

- Biết cầm bút tô màu một cách đúng cách, biết giữ gìn sản phẩm máy bay của mình.

2.Kỹ năng:

-  Rèn kỹ năng cầm bút, kỹ năng tô màu.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

3.Thái độ:

- Giáo dục trẻ có ý thức khi tham gia giao thông.

          II. CHUẨN BỊ:

- Cô: Tranh vÏ  mét sè PTGT hàng không

- Trẻ: Tranh vẽ sẵn máy bay,bút sáp màu

          III. TIẾN  HÀNH

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

    1.Hoạt động 1: Hát và vận động

- Cho trẻ hát “Em đi chơi thuyền”

- Bài hát nói về PTGT gì ?

Ngoài phương tiện này ra con còn biết phương tiện gì nữa

     2. Hoạt động 2.Xem một số hình ảnh các phương tiện giao thông  đường hàng không ?

 - Có rất nhiều loại PTGT chúng mình cùng nhau xem một số hình ảnh về các loại PTGT nhé !

- Trẻ xem xong cho trẻ đoán câu đố và đọc thơ về các phương tiện giao thông.

- Cô đố trẻ:  Thân h×nh bằng sắt

                     Nổi nhẹ trên sông

                     Chở chú hải quân

                     Tuần tra trên biển

-Có bạn nào có câu đố về các PTGT khác không ?

 • Có rất nhiều bài thơ về PTGT chúng mình xem đó là những bài thơ gì ?
 • Cô gợi ý trẻ đọc 1 số bài thơ : “Con đường của bé” TG: Thanh Hµo,”Khuyên bạn” TG: NguyÔn ThÞ Sen

Cho trẻ nhắc tên bài thơ? Tên tác giả

 + Bµi th¬ con võa ®äc nãi vÒ PTGT g× ?

 +Nh÷ng c©u th¬ nµo nãi vÒ PTGT ®ã

       3. Hoạt động 3. Tô màu máy bay

 - Cô hỏi trẻ cách cầm bút .

- Sau đó cô cho trẻ tô màu.

- Trong khi trẻ tô cô quan sát gợi cho những trẻ còn bỡ ngỡ

- Động viên khen những trẻ tô đẹp không chờm ra ngoài

   * Nhận xét sản phẩm:

- Cho trẻ dừng tay mang bài lên treo

- Sau đó cho trẻ nhận xét

- Sau đó cô nhận xét chung cả lớp

 

 

 • Cả lớp hát
 • ThuyÒn buåm lµ PTGT ®­êng thuû

- 2 trẻ kể về ptgt mà trẻ biết

 

 

 

 

 

 

 

Tàu thuỷ

 

 • Trẻ đọc câu đố, các bạn và cô cùng giải

 

 

- Trẻ đọc thơ về PTGT

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ tô màu máy bay

 

 

 

 

 

-Trẻ mang bài lên treo

 

C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI      

I. Môc ®Ých yªu cÇu

          1. Kiến thức

- Thông qua hoạt động ngoài trời trẻ được quan sát một số phương tiện giao thông đường hàng không, biết các bộ phận, chức năng của máy bay, biết công dụng của máy bay.

- Biết chơi cùng cô trò chơi “ Chèo thuyền”

          2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét cho trẻ. Trẻ biết chơi trò chơi và đi đúng đường.

          3. Thái độ

- Giáo dục trẻ biết chấp hành đúng luật lệ giao thông đường hàng không, biết đi máy bay đúng cách.

          II. ChuÈn bÞ :

Cô: Sân bãi rộng rãi, Máy bay đồ chơi

Trẻ: Trang phục gọn gàng, tâm thế thoải mái.

          III . TiÕn hµnh :

                               Tiến hành như ngày 26/3/2013

 

D. HOẠT ĐỘNG GÓC

           I. Môc ®Ých yªu cÇu

           1. KiÕn thøc :

           - Trẻ biết càm kéo để cắt,xé ,dán.phương tiện giao thông đường thủy

           - Biết hát các bài hát về chủ đề

           - Biết dùng bàn tay của mình xếp những khối gỗ khác nhau để thành khuân viên cây xanh.

           2. Kü n¨ng :

          - RÌn kỹ năng quan sát, đàm thoại, óc tư duy sáng tạo cho trẻ

          - Kü n¨ng xÕp c¹nh, xÕp chång, xÕp kÒ

          - Kü n¨ng quan s¸t, khả năng khéo léo của đôi bàn tay.

          3. Th¸i ®é :

          - Gi¸o dôc trẻ ý thøc tæ chøc

         - BiÕt gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i , biÕt phèi hîp vai ch¬i  kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i cña b¹n

          II. ChuÈn bÞ :

- §å dïng ®å ch¬i ë c¸c gãc :

           + Gãc TH:Cắt,xé,dán phương tiện giao thông đường thủy-hàng không-đường sắt.

           + Gãc x©y dùng: C¸c khèi gç, mô hình ô tô.

 + Gãc AN: Các bài hát về chủ đề.

          III . TiÕn hµnh :

                          Tiến hành như ngày 26/3/2013

E. Ho¹t ®éng chiÒu

     - Cắt, dán phương tiện giao thông tạo thành quyển album

- Nªu gương, c¾m cê.